Information about Station


Formula
city. Zaporizhzhya, vul. Zaporozhye, 3rd (center, on the embankment of descent vul.Ukrayinskoyi)
Zaporizhya region - Ukraine
.;